Safeguarding | MIS login | Member's area & E-learning
  Home page     About Us     commissions     clubs     safety     news     calendar     Fundraising     links     contact

You are here > news > atebion clwb

News

O dan arweiniad Chwaraeon Cymru, mae’r sector chwaraeon yng Nghymru yn addo ymrwymo i wneud chwaraeon diogel yn rhan greiddiol o frwydr y genedl yn erbyn Covid-19.

Yng ngoleuni`r cynnydd mewn achosion newydd a’r cyfyngiadau symud lleol dilynol sy’n dod i rym ar gyfer llawer o`r boblogaeth, mae Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru, wedi amlinellu pwysigrwydd arfer diogel a chyfrifol wrth gymryd rhan mewn chwaraeon ac ymarfer.

"Gall chwaraeon a gweithgarwch corfforol chwarae rhan enfawr yn ein brwydr ni yn erbyn y feirws yma," meddai. "Mae bod yn actif yn sicrhau manteision aruthrol i`n lles corfforol a meddyliol ni, gan ein rhoi mewn sefyllfa well o lawer i fod â’r gwytnwch sydd ei angen i ddelio â chyfnod mor heriol.

"Rydyn ni wedi cael ein llorio gan y ffordd ddiflino mae clybiau, hyfforddwyr, gwirfoddolwyr a gwahanol ddarparwyr wedi wynebu`r her yn ystod y misoedd diwethaf o alluogi pobl i ddychwelyd at eu hoff weithgareddau mewn ffordd ddiogel a chyfrifol.

Gall pethau edrych a gweithio ychydig yn wahanol ar hyn o bryd, ond mae`r rheolau newydd yn eu lle i ddiogelu pawb ac i sicrhau nad yw chwaraeon yn cynyddu`r risg o drosglwyddo. Y peth olaf rydyn ni eisiau ei weld yn digwydd yw i chwaraeon fod yn gyfrifol am unrhyw gynnydd penodol mewn achosion.

"Mae’r Cyrff Rheoli Cenedlaethol, yr awdurdodau lleol, yr ymddiriedolaethau hamdden a’n partneriaid cenedlaethol yn gwneud gwaith gwych i gyd o dan amgylchiadau anodd iawn a rhaid i ni barchu`r gweithdrefnau diogelwch maen nhw wedi`u datblygu ar gyfer pob camp ar ôl dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Rydyn ni hefyd yn cydnabod y pwysau mae`r sefyllfa`n ei roi ar wirfoddolwyr yn arbennig, sy`n gwneud popeth o fewn eu gallu i gynnal chwaraeon yn ddiogel. Rydyn ni’n hynod ddiolchgar iddyn nhw am eu hymdrechion.

"Rydyn ni’n hyderus, os bydd pawb yn parchu`r rheolau, bod gan chwaraeon rôl bwerus iawn i`w chwarae."

Drwy gydol y pandemig, mae Chwaraeon Cymru wedi gweithio`n agos gyda Chymdeithas Chwaraeon Cymru i gyflwyno argymhellion i Lywodraeth Cymru eu hystyried ynghylch pryd, a sut, dylai gweithgareddau ailddechrau.

Am y tro cyntaf ers misoedd, ni chyflwynwyd unrhyw argymhellion i agor cyfleoedd chwaraeon ymhellach yn adolygiad diweddaraf y llywodraeth. Yn hytrach, mae Chwaraeon Cymru yn awyddus i bawb bwyso a mesur y sefyllfa bresennol a diogelu`r hyn sydd gennym ni.

Ychwanegodd Sarah: "Rydyn ni i gyd yn hyn gyda`n gilydd. Mae llawer iawn o waith wedi`i wneud i ailddechrau chwaraeon unwaith eto. Rhaid i ni beidio â dad-wneud y cynnydd hwnnw.

"Ar adegau, gyda chyfyngiadau symud lleol a chyfyngiadau eraill yn dod i rym, efallai y bydd rhaid i gamp roi’r brêcs ymlaen am gyfnod byr, wrth iddyn nhw roi cyfle i adolygu`r sefyllfa, ac wedyn darparu cefnogaeth ac addysg i glybiau lleol cyn ailddechrau eto. Gofynnwn i bobl fod yn amyneddgar a deall mai diogelwch yw`r flaenoriaeth.

"Dydyn ni ddim yn gwybod am ba hyd y bydd effeithiau Covid-19 yn cael eu teimlo, na pha lefel o gyfyngiadau neu ganllawiau fydd chwaraeon yn gweithredu oddi tanynt nac am faint o amser. Bydd y canllawiau a’r dystiolaeth yn parhau i esblygu. Rhaid i bawb sy`n gweithio yn y sector weithio gyda hyn a bod yn barod i feddwl yn greadigol am sut rydyn ni’n parhau i sicrhau bod gweithgareddau ar gael mewn ffordd gyfrifol drwy gydol y gaeaf.

"Rhaid i ni fod yn barod i edrych ar sut rydyn ni`n gwneud pethau`n wahanol ar gyfer y tymor byr a`r tymor hir. Mae`r sector o dan bwysau mawr, ond mae gennym ni gyfle hefyd i wneud newidiadau a allai wella`r ffordd mae chwaraeon yn cael eu darparu yn y dyfodol."

Mae’r Cyrff Rheoli Chwaraeon Cenedlaethol yn gyfrifol am roi arweiniad a chyfarwyddyd i sicrhau y gellir gwneud gweithgareddau`n ddiogel ac yn briodol. Er bod y canllawiau manwl yn amrywio rhwng chwaraeon, mae thema gyffredin, gyda chadw pellter cymdeithasol, arferion hylendid newydd a chyfyngu ar offer a rennir yn ganolog i greu amgylcheddau chwaraeon diogel.

Mae llawer o hynny`n costio, ond mae cefnogaeth ariannol ar gael ar ffurf Cronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru. Er mwyn helpu i gadw Cymru yn symud, gall clybiau a sefydliadau chwaraeon wneud cais am gyllid i naill ai eu diogelu drwy`r argyfwng, neu eu helpu i baratoi ar gyfer dychwelyd at weithgarwch.

Ewch i

www.chwaraeon.cymru/cronfacymruactif

am fanylion.

 

IN THE NEWS..

Facebook and Safeguarding
Surf Life Saving Association of Wales now has a Safeguarding page on Facebook. Please view and share with our volunteers....
Read more on this article

Lansio CRONFA NEWYDD ar gyfer clybiau a sefydliadau cymunedol
Mae gan Chwaraeon Cymru grant Cynnydd newydd sy’n darparu cyllid o hyd at £50,000 i helpu i wneud clybiau a gweithgareddau’n gynaliad...
Read more on this article

NEW FUND launched for community clubs and organisations
Sport Wales has a new Progress grant, providing funding of up to £50,000 to help make clubs and activities sustainable into the future.

Read more on this article

Covid-19 awareness course
The Welsh Sports Association is running an online Covid-19 awareness course for the Sport and Recreation Sector, Please click here: shorturl.at/CHMTY...
Read more on this article

Firebreak and 2021 Stillwaters update 22nd October 2020
Following the firebreak announcement from the first minister, all clubs must suspend activities for the duration of a fire break.

Whilst mo...
Read more on this article
Home page
About us
Commissions
CLubs
safety
news
calendar
Fundraising

links
contact us
member's area & e-learning
mis login AREA

© SLSA Wales 2014 - 2018 | Charity No. 1157762 | Site by webdesignerwales.co.uk

privacy policy